||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

LSS - USS Scholarship

പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകർക്കും പ്രിയ കുട്ടികൾക്കും തയ്യാറാകാൻ സഹായകമായ മോഡൽ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നു. കുട്ടികളുടെ പരിശീലനത്തിനും ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്താനും ഈ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും.

Question Paper Answer Key
LSS 2016 Model Question Mathematics  Cell
LSS 2016 Model Question Malayalam Cell
LSS 2016 Model Question GK Cell
LSS 2016 Model Question EVS Cell
LSS 2016 Model Question 2 Cell
LSS 2017 Model Question PAPER 2
Prepared by BRC Kolenchery
Cell
LSS 2017 Model Question PAPER 1
Prepared by BRC Kolenchery
Cell
LSS 2017 Question Paper Model PART 1
Prepared by BRC Kolenchery
Cell
LSS 2017 Question paper Model
Prepared by BRC Kolenchery
Cell
LSS 2016 Question Paper ENGLISH Model Cell
LSS 2016 Question Paper EVS Model Cell
LSS 2017 Question Paper 2 Model Cell
Sannaham 2017 PAPER 1
Prepared by HM Forum Malappuram
Sannaham 2017 PAPER 1 Answer
LSS 2017 Question PAPER 1 (Sannaham 4)
Prepared by HM Forum Malappuram
Sannaham 4 Ans
LSS 2017 Question Paper 2 (SannahamP2)
Prepared by HM Forum Malappuram
Sannaham P2 Ans
LSS 2017 Question Paper (sannahamP2-4)
Prepared by HM Forum Malappuram
SannahamP2-Ans
LSS Model Question Paper I
Prepared by KPSTA Malappuram
Cell
LSS Model Question Paper II
Prepared by KPSTA Malappuram
LSS Model Question Paper I and II Answer Key
Prepared by KPSTA Malappuram
Cell Cell
Cell Cell
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia